Wycieczka do Uzarzewa. Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie (23 czerwca 2014 r.)

Największą zaletą muzeum jest pracujący tam personel. Wiedząc, że realizujemy program „ Ożywić Pola” otworzono nam muzeum w poniedziałek! Gimnazjaliści zwiedzili jako pierwszy pawilon trofeów egzotycznych, zdobytych przez fundatora Adama Smorawińskiego podczas safari w Afryce, wypraw traperskich w Kanadzie, Rosji i na Alasce. W roku 2004 podarował On swoją kolekcję trofeów a do celów ekspozycji ufundował nowy pawilon. W 2010 roku rozbudował go na potrzeby powiększających się zbiorów, a także na kolekcję stu preparatów papug, którą zakupił dla Muzeum.

Muzeum powstało w 1977 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu...

Czytaj więcej

Ścieżka ekologiczna w Nowaszycach – czerwiec 2014 r.

Wychowanie ekologiczne niekoniecznie związane jest z odległymi podróżami, równie dobrze ochronę przyrody można propagować w muzeach regionalnych i przyrodniczych, gdzie stosuje się obserwację ukierunkowaną. Wiedza, która płynie z najbliższego otoczenia i bezpośredniego kontaktu przyswaja się z łatwością. Edukacja przyrodniczo – leśna jest jednym z celów wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Obszar terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Gniezno charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, turystycznymi, historycznymi i krajobrazowymi. Ośrodek w Nowaszycach od lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą...

Czytaj więcej

Zajęcia terenowe – okolice szkoły. Kłecko – jesień 2014 r.

Cały czas monitorujemy stan środowiska naturalnego, szczególnie tego wokół naszej szkoły. Bardzo dobrze rosną sosny czarne, które posadziliśmy w centrum miasteczka. Oczy cieszą jarząby mączne i pospolite oraz klony na terenie przy szkole. Sadzimy nowe drzewka, nagrody w konkursach, rajdach lub podarunki od sponsorów. Dzięki temu zieleń miejska Kłecka jest wzbogacana.

Ekologia to pojęcie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi. Nadrzędnym celem edukacji ekologicznej jest dokładne poznanie przez ucznia otaczającej go przyrody.

Wiąże się to z dążeniem do nabycia przez niego umiejętności dostrzegania zmian, jakie wprowadza w środow...

Czytaj więcej

Zajęcia terenowe – okolice szkoły. Kłecko – jesień 2014 r.

Profesor G. Wuttke stwierdza, że „żadne opisy słowne i rysunki nie zastąpią bezpośredniej obserwacji na miejscu czynionej przez zaciekawione oczy, uczulone uszy”. Chodzi o wzbogacanie wiedzy rzeczowej przez obserwację, doświadczenia. Uczniowie gromadzą w ten sposób materiał do kształtowania swego emocjonalnego stosunku do poznawanej rzeczywistości oraz zbierają wiadomości o otaczającym ich świecie, co wykorzystuje się na innych lekcjach.

Czytaj więcej

Zajęcia terenowe – okolice szkoły. Kłecko – lato 2014 r.

Najbardziej efektywnymi formami pracy stosowanymi w nauczaniu biologii są wycieczki, lekcje w terenie, obserwacje i doświadczenia. Wszystkie one sprzyjają rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, stwarzają dogodne warunki do przechodzenia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego oraz do stosowania teoretycznych wiadomości w praktyce. Ponadto pozwalają lepiej poznać uczniów, a w konsekwencji zmodyfikować i wzbogacić ich obraz, ukształtowany podczas obserwacji w klasie.

Czytaj więcej

Zajęcia terenowe – okolice szkoły. Kłecko – wiosna 2014 r.

„Wycieczka jest lekcją patrzenia, słuchania, myślenia, mówienia. Każda wycieczka, to otwieranie okna na świat, przygotowanie do samodzielnych wypraw w celu zaspokajania swojej ciekawości, to wdrażanie do aktywności zwanej krajoznawstwem”. [Gutowska 1982]

Najbardziej atrakcyjną i efektywną formą pracy pozalekcyjnej wychowawcy klasy z uczniami są wycieczki. Umożliwiają one nawiązywanie bezpośrednich kontaktów młodzieży ze środowiskiem lokalnym, jak również z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym w różnych regionach kraju. Są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lekcja w klasie...

Czytaj więcej

Zajęcia terenowe. Kłecko – lato 2014 r.

Wycieczki są podstawową formą kształtowania nawyków ochrony zanieczyszczonego środowiska naturalnego człowieka. Zajęcia przeprowadzone w otoczeniu przyrody w sposób konkretny i przystępny przyczyniają się do poznania i zrozumienia podstawowych praw i prawidłowości zachodzących w przyrodzie. Umożliwiają lepsze zrozumienie różnorodnych współzależności i powiązań zachodzących między elementami środowiska. Odkrywają niepowtarzalny urok i piękno przyrody. Pozwalają na poznanie wielu gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów i ich naturalnym otoczeniu.

Każda wycieczka powinna być „wielostronnie wykorzystana, spostrzeżenia zdobyte drogą obserwacji – przetworzone, uporządkowane, uogólnione, utrwalone...

Czytaj więcej