Nasz udział w programie „Ożywić pola” w latach 2007 – 2014.

Redakcja „Łowca Polskiego” od wielu lat prowadzi na swoich łamach aktywną edukację ekologiczną. Realizuje też programy, których celem jest wzmacnianie wrażliwości ekologicznej młodych ludzi.

Od 2005 roku organizowana jest przez „Łowiec Polski” akcja „Ożywić pola”. Zgodnie z tematyką priorytetową działania, głównymi celami akcji są przedsięwzięcia promujące zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Realizowana jest ona we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi oraz Zarządem Głównym PZŁ.

W 2005 roku, w czasie PIERWSZEJ EDYCJI akcji wzięło udział ponad 14 tysięcy uczniów ze133 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2006 roku, akcja została przeprowadzona pod nazwą „Ożywić pola. Rok kuropatwy” ( 258 szkół). Kłecko przystąpiło do TRZECIEJ EDYCJI projektu „Ożywić pola 2007. Rok bobra”. Zajęło wtedy VII miejsce w Polsce. Do tej edycji zgłosiło się 130 szkół.

CZWARTA EDYCJA akcji realizowana była pod hasłem „Ożywić pola 2008/2009. Rok cietrzewia”, a PIĄTA EDYCJA – jubileuszowa pod znakiem „Ożywić pola 2009/2010. Rok zająca”. Do tych edycji zgłosiło się 99 oraz 125 szkół. Kłecko odniosło sukces, nasze gimnazjum zajęło dwa lata z rzędu I miejsce w Polsce. Otrzymaliśmy w nagrodę czeki na10 tysięcy złotych do wykorzystania na zakup pomocy szkolnych. Był to oczywiście powód do dumy, ale i zachęta do efektywnej pracy przy kolejnej edycji programu.

W SZÓSTEJ EDYCJI „Ożywić pola 2010/2011. Rok Sarny” Kłecko zajęło II miejsce w Polsce i otrzymało czek na 3 tysiące złotych. Nie startowaliśmy w SIÓDMEJ EDYCJI „Ożywić pola 2012/2013. Rok kaczki”.

W ÓSMEJ EDYCJI „Ożywić pola 2013/2014. Roku trznadla” wystartowało 129 szkół. Po rocznej nieobecności powróciliśmy do projektu zajmując I miejsce w Polsce. Otrzymaliśmy czek na 4 tysiące złotych. Wcześniej też liczba uczestników wahała się wokół 100 – 120 szkół. Liczba aktywnych uczestników to kilka – kilkanaście tysięcy uczniów, kilkuset nauczycieli i myśliwych. Akcja – pośrednio – angażuje całe społeczności szkolne i całe koła łowieckie, więc ogólna liczba to rocznie, co najmniej dwadzieścia, dwadzieścia kilka tysięcy osób. Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Obejmie głównie wsie i małe miasta, choć możliwe jest w nim uczestnictwo także szkół z miast większych – jeśli współpracować będą one z kołami łowieckimi dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych.

Głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej; wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów; zaangażowanie w praktyczne proekologiczne działania młodzieży szkolnej, nauczycieli, członków PZŁ, kandydatów na myśliwych, a także leśników.

Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnację istniejących oczek wodnych, a więc również wzbogacanie ekotonów polno – leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno – błotne itd.) i wzmacnia bioróżnorodność w przyrodzie.

Corocznie w regulaminie znajdowały się zadania dotyczące tworzenia nowych remiz oraz pielęgnacja już istniejących. Priorytetem było zakładanie oczek wodnych lub pielęgnacja istniejących. Organizatorzy promowali działania edukacyjne nt. programu NATURA 2000 oraz potrzeby istnienia remiz śródpolnych. Przedmiotem działań konkursowych był corocznie bohater danej edycji. Uczestnicy projektu przygotowywali między innymi lekcje, konkursy, wystawy, gazetki, wycieczki i wiele, wiele innych przedsięwzięć. Wszystko dokumentowali w sprawozdaniach, które zgodnie z regulaminem odsyłali do Organizatora.

Response code is 404