Prezentacje edukacyjne uczniów powiatu gnieźnieńskiego: Las nasze wspólne dobro.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one 29,4 % terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie. Większość z tych terenów, konkretniej 7,6 mln hektarów (77,2%), jest zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Z biegiem czasu powierzchnia lasów w Polsce zwiększa się. W latach 1995 – 2011 przybyło aż 388 tysięcy hektarów, co stanowi ponad 8% ogółu terenów zalesionych.
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zwiększania Lesistości, w 2020 roku lasy mają stanowić 30% ogólnego obszaru kraju, a w 2050 roku – 33%. Zależnie od drzew i roślin, które występują w danym lesie, można go zaklasyfikować do następujących rodzajów lasów:

Bory – lasy iglaste, w których dominują sosny, jodły i świerki, drzewa te nie wymagają dobrej gleby, wystarcza im nawet piasek. W runie leśnym bardzo często można znaleźć borówki, jagody i poziomki.

Grądy – lasy liściaste, w których dominują dęby, graby, klony i lipy, które wymagają urodzajnych gleb. W takich lasach można spotkać fiołki, zawilce i dzwonki.

Olsy – lasy, które znajdują się w pobliżu bagien i innych terenów podmokłych.

Łęgi – lasy liściaste, znajdujące się w okolicy rzek i strumieni. Rosną tam wierzby, jesiony i olsze.

Lasy mieszane – lasy, w których rosną zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. Najczęściej spotykane gatunki to jarzębina, sosna i leszczyna.

Najpopularniejszym rodzajem lasów w Polsce są bory, które stanowią 55% ogólnej powierzchni, pozostała część to lasy mieszane, W ich skład wchodzą olsy i łęgi, jednak ich łączny udział to zaledwie 3%. Jeżeli chodzi o wiek naszych rodzimych lasów, to najczęściej waha się on między 40 a 80 lat, średni wiek to 60 lat. Lasy spełniają bardzo wiele różnych funkcji. Do najważniejszych należą:

Funkcja gospodarcza (produkcyjna) – zdolność do odnawialnej produkcji biomasy (drewna, użytków ubocznych) oraz realizacji racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Funkcja ochronna (przyrodnicza) – korzystny wpływ na klimat (globalny i lokalny), regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom, ochrona gleb i krajobrazu przed stepowieniem.

Funkcja społeczna – kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne, wzbogacają rynek pracy, zapewniają rozwój edukacji ekologicznej.

Niestety, chociaż niektóre rodzaje lasów wydają się mieć niskie wymagania, to i tak istnieje wiele czynników, które źle na nie wpływają:

Anomalie pogodowe (ciepłe zimy, niskie temperatury, upalne lata).

Niedobór wilgoci lub przeciwnie – powodzie. Huragany.

Niski poziom wód gruntowych.

Słabe gleby (piaszczyste, grunty porolne).

Niezgodność z siedliskiem (drzewa liściaste na gruntach pod drzewa iglaste).

Szkodniki owadzie. Choroby infekcyjne.

Występowanie roślinożernych ssaków.

Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb.

Górnictwo.

Pożary lasu.

Kłusownictwo. Masowe grzybobrania.

Jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy lasy mają w najbliższej okolicy. Korzystajmy z tego, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż obcowanie z naturą. Pamiętajmy jednak, że aby to, co mamy, zostało także dla późniejszych pokoleń, to należy o to dbać. Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie oraz istotna część globalnej gospodarki. Są one domem dla 80 proc. gatunków roślin i zwierząt. W Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich u nas spotykanych.

Response code is 400