Prezentacje multimedialne uczniów: Natura 2000, Ptaki łąk i pól.

Uczniowie klas I – III naszego gimnazjum od września 2015 r. mogli wykonać prezentację multimedialną na temat Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000.

Uczniowie uwzględniali w nich nie tylko cele ustanowienia nowej formy ochrony przyrody, ale także jej rodzaje. W prezentacjach zwrócono uwagę na priorytetowe siedliska przyrodnicze w Polsce ( np. laguny, wydmy, wrzosowiska, murawy, torfowiska, różne typy lasów). Uczniowie umieszczali w swoich pracach wybrane gatunki bezkręgowców, ssaków, ptaków oraz ryb. Włączenie do sieci Natura 2000 cennych przyrodniczo miejsc ochrony siedlisk i gatunków podkreśla jedynie ich walory i wskazuje na ich rangę europejską. Prezentacje, różne pod względem merytorycznym, wizualnym oraz technicznym oglądane były na bieżąco, w miarę oddawania prac przez indywidualnych uczniów lub zespoły.

Nowoczesna technologia komputerowa nie tylko ułatwia dostęp do informacji, wspomagając procesy kształcenia i samokształcenia, ale również dostarcza narzędzi intelektualnych, twórczych. Prezentacja może z powodzeniem służyć rozwijaniu takich predyspozycji intelektualnych, jak dociekliwość, krytycyzm i samodzielne myślenie. Prezentacja to ciekawa i atrakcyjna forma przekazu informacji, mająca za zadanie pomóc w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcom jakiegoś zagadnienia. Podstawowym walorem prezentacji powinna być prostota, zwięzłość, komunikatywność. Przygotowując prezentację należy unikać obszernych opisów, zawiłych wyjaśnień, efektów wizualnych odwracających uwagę od głównego tematu. Dobra prezentacja powinna zaciekawiać, skupiać uwagę odbiorcy na omawianym temacie. Warunkiem powodzenia prezentacji jest jej odpowiednie przedstawienie. Niektóre źródła podają, że człowiek zapamiętuje tylko 10% tego, co przeczyta, 20% tego, co usłyszy, 30% tego, co zobaczy. Wniosek jest prosty – po wykorzystaniu dobrze przygotowanej i atrakcyjnie przedstawionej prezentacji, odbiorcy naszego pokazu teoretycznie powinni zapamiętać min. 60% przekazywanych informacji. Jeśli dodamy do tego dyskusję lub pytania od słuchaczy dotyczące przedstawionego tematu w trakcie lub po zakończeniu pokazu, możemy sobie pogratulować.

Uczniowie naszej szkoły wykonują bardzo chętnie prezentacje ekologiczne na zadane tematy. Już we wrześniu podawany jest kalendarz oddawania prac, przybliżana jest ich tematyka.

W roku szkolnym 2015 / 2016 uczniowie mogli wykonać między innymi następujące prezentacje multimedialne:

1. Bażant. Ptaki łąk i pól. Ptaki.

2. Mieszkańcy Pól i Lasów. Zadrzewienia śródpolne. Drzewa.

3. Gniazda ptaków.

4. Tropy i ślady zwierząt. Budowle leśne. Poroża.

5. Las nasze wspólne dobro.

6. Pomagamy w ptasich lęgach. Zasady dokarmiania ptaków.

7. Formy Ochrony Przyrody w Polsce. NATURA 2000.

8. Pomniki Przyrody Gminy Kłecko.

9. Dekalog Ekologa.

Response code is 400