REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „NOWA SZANSA”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Nowa szansa”, ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu w dwóch formach wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka zainteresowań o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

2. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Kłecko.

4. Beneficjentem ostatecznym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która bezpośrednio uczestniczy w projekcie.

5. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Obrońców Kłecka w Kłecku i Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku.

6. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy 200 (100K, 100M) uczennic/ów uczestniczących w edukacji, w tym 25 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnością oraz podniesienie wiedzy 25 (20K, 5M) nauczycieli/lek w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Kłecku prowadzonym przez Gminę Kłecko do dnia 30.06.2020 r.

7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2020 roku.

9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny w biurze projektu, sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie internetowej www.klecko.pl w zakładce UNIA EUROPEJSKA/ RPWP.08.01.02-30-0315/16, oraz na stronach internetowych szkół: www.kleckozszp.com oraz www.gimnazjumklecko.pl.

§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Nowa szansa” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe;

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminę Kłecko.

3. Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia / uczennicę, który złożył dokumenty określone w §3 pkt 3 został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4a lub 4b;

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Koordynatora projektu, Koordynatora Szkolnego oraz Asystenta ds. biura projektu weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia;

5. Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, któremu powierzone zostały obowiązki Koordynatora projektu;

6. Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kłecka i Dyrektora Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku.

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do uczniów/ uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kłecka w Kłecku oraz Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku i zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego.

2. Do projektu, w wyniku rekrutacji, zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice według zasad wymienionych w § 3 pkt 1 oraz zgodnie z kryteriami rekrutacji – załącznik nr 1, w następujących formach wsparcia:

1) realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

a) z matematyki – SP kl. IV-VIII; w grupach 8 osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

b) z matematyki – GIM kl. II-III, w grupach 8 – osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

c) z przedmiotów przyrodniczych – SP kl. IV-VIII ; w grupach 8 – osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

d) z przedmiotów przyrodniczych (biologia i/lub fizyka i/lub chemia i/lub geografia w zależności od zgłoszonych potrzeb) – GIM kl. II-III; w grupach 8 – osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania.

2) realizacja kółek zainteresowań:

a) matematyczne pt. „I Ty możesz zostać Pitagorasem” – SP – kl. IV-VIII, w grupach 10-15 osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

b) przyrodnicze pt. „I Ty możesz zostać Kopernikiem” – SP – kl. IV-VIII, w grupach 10-15 osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

c) matematyczne pt. „I Ty możesz zostać Euklidesem”-GIM kl. II – III, w grupach 10-15 osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

d) przyrodnicze pt. (biologiczno-fizyczno-chemiczno-geograficzne) „I Ty możesz zostać Curie-Skłodowską” ”- GIM kl. II – III, w grupach 10-15 osobowych, 1 grupa na każdym poziomie nauczania,

e) 1/3 zajęć, o których mowa w podpkt a) do d) będzie współprowadzona przez nauczyciela języka angielskiego,

w termiach zgodnych z harmonogramem realizacji poszczególnych form wsparcia zamieszczonym na stronach internetowych, o których mowa w §1 pkt 9.

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata Koordynatorowi szkolnemu następujących dokumentów:

1) formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a i 2b,

2) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3,

3) dokumenty, o których mowa w podpkt 1) i 2) muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata, w przypadku Kandydata niepełnoletniego, muszą zostać podpisane również przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.

4. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia, przy udziale w minimum 50% zajęć, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zakończenie udziału w projekcie.

5. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji Projektu.

6. Zakończenie udziału w Projekcie nieuprawniające do otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu, o którym mowa w pkt 5 przez Uczestnika następuje także w sytuacji:

1) złożenia fałszywych oświadczeń w dokumentach rekrutacyjnych,

2) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie Koordynatorowi Szkolnemu,

3) na wniosek Koordynatora Szkolnego, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie,

4) skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Kłecka w Kłecku lub Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku,

5) w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez Uczestnika w sytuacjach opisanych w podpkt 1) – 4), Koordynator Projektu ma prawo wpisać na listę uczestników osoby z listy rezerwowej pod uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji rekrutacyjnej,

6) Koordynator szkolny informuje na piśmie Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu.

§4

ZASADY REKRUTACJI

1. Nabór Uczestników Projektu odbywać się będzie przed planowanym rozpoczęciem wsparcia w każdym roku szkolnym objętym projektem.

2. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń zostaną podane:

b) na stronach internetowych szkół,

c) przez elektroniczny dzienniczek ucznia,

d) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

e) na zebraniach z rodzicami.

3. Informacje o kolejnych etapach realizacji Projektu będą sukcesywnie umieszczanie na stronach internetowych, o których mowa w §1 pkt 9.

4. Proces rekrutacji rozpocznie się od działań promocyjnych, wykorzystujących różne kanały informacji.

5. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt 3 dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta, stronach internetowych szkół i u Koordynatora szkolnego.

6. Uczniowie i uczennice, którzy złożą niekompletne dokumenty, o których mowa w §3 pkt 3 będą wezwani do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkował będzie nie rozpatrywaniem dokumentów.

7. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.

8. W oparciu o wynik z formularza rekrutacyjnego Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie, zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi w załączniku nr 1.

9. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, o której mowa w §3 pkt 2 podpkt 1) i 2) lista rankingowa, o której mowa w pkt 8, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową.

10. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów / uczennic takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna na podstawie opinii Pedagoga szkolnego.

11. Zatwierdzenie list przez Beneficjenta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Koordynator Szkolny zapewnia przekazanie tych informacji uczniom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie.

a. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

b. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

c. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania uczniów / uczennic udziałem w projekcie, przeprowadzone zostaną działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy zachęcające z uczniami, rozesłanie informacji do rodziców uczniów i uczennic) i dodatkowa rekrutacja.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w ramach każdej formy wsparcia, do którego zostali zakwalifikowani. Przy absencji powyżej 20% godzin zajęć Komisja rekrutacyjna ma prawo skreślić danego uczestnika z listy i zakwalifikować do udziału w projekcie Kandydatów z listy rezerwowej.

2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowany w ramach projektu. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku choroby, i wymagają pisemnego usprawiedliwienia.

3. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 po jego zakończeniu.

§6

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU

1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora projektu i Asystenta ds. biura projektu.

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia, w tym liczby przeprowadzonych zajęć, liczby uczestników zajęć.

3. Ewaluacja prowadzona będzie przez Koordynatora projektu i Asystenta ds. biura projektu w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości, za pomocą odpowiedniej metodologii w celu poprawy jakości podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakie projekt ma realizować.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uczeń/uczennica ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 3, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Kryteria rekrutacji do Projektu

Załącznik nr 2a Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – Zajęcia Dydaktyczno-Wyrównawcze

Załącznik nr 2b Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu – Kółka zainteresowań

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych