Tworzenie remiz śródpolnych w latach 2006 – 2016.

Tworzenie remiz śródpolnych – wstęp.

Współpraca z Kołem Łowieckim Nr 61„Sarna” z Kłecka, Urzędem Miasta i Gminy Kłecko oraz Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa nawiązana została w związku z przyłączeniem się naszej szkoły do II edycji ogólnopolskiej akcji ,,Ożywić pola” i trwa do chwili obecnej (lata 2006 – 2016).

Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Gminy Kłecko, Pan Marek Kozicki. Od roku 2014 akcji patronuje Burmistrz Gminy Kłecko, Pan Adam Serwatka.

Wstępnym warunkiem uczestnictwa tym ogólnopolskim projekcie było zgłoszenie przez Dyrekcję udziału Gimnazjum z Kłecka do akcji. Koło Łowieckie Nr 61„Sarna” z Kłecka zaopiniowało pozytywnie udział Gimnazjum i wysłało zgłoszenie do Redakcji ,,Łowca Polskiego”– ogólnopolskiego koordynatora akcji. Redakcja przysłała do szkoły materiały promujące ,,Ożywić pola”. Dopiero włączenie się placówki oświatowej oraz współpraca między Gimnazjum, Gazetą, Gminą i Kołem Łowieckim „Sarna” dało podstawę prawną temu ostatniemu do przekazania bezpłatnego sadzonek. Gmina zyskała około16 tysięcy sadzonek (lata 2006 – 2010), które przekazało bezpłatnie miejscowe Koło Łowieckie ,,Sarna”.

Zalesienie gruntów porolnych winno pozostawać w harmonii z miejscowymi planami przestrzennego zagospodarowania gmin oraz prowadzić do optymalnego dla leśnictwa i rolnictwa ukształtowania granicy polno – leśnej. Powiększaniu powierzchni leśnej kraju towarzyszyć powinny programy wprowadzania systemów zadrzewień, zakrzewień i plantacji drzew, jako ważnego substytutu lasu w rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz dodatkowego źródła surowca drzewnego. Na obszarach, gdzie planuje się przekazanie gleb rolniczych pod zalesienia dużo ważniejsze od szybkiej produkcji drewna na cele energetyczne i do przerobu na materiały drewnopochodne są funkcje środowiskotwórcze lasu: retencyjna, wodochronna, glebochronna oraz klimatyczna. Utrzymanie i kształtowanie zbiorowisk krzaczastych i ziołoroślowych, preferowanie małopowierzchniowego lub jednostkowego zmieszania oraz pielęgnacja mają na celu utrzymanie dobrej żywotności drzew i kształtowanie ich zróżnicowanej struktury wysokościowej. Znacząca rola lasu w wiązaniu CO2 wymaga, by kompleksy zalesień charakteryzowały się zwiększaniem strefo koron drzew z atmosferą. Jest to ważne zadanie środowiskotwórcze lasu wobec prognozowanego efektu cieplarnianego na Ziemi oraz ciągłego napływu zanieczyszczeń powietrza.

Poważny problem ekologiczny stanowi zagospodarowanie nieużytków oraz wzrastających lawinowo obszarów zniszczonych w wyniku działalności człowieka. Są to grunty, nie nadające się do zagospodarowania rolniczego. Nieużytki sztuczne są następstwem destrukcyjnej działalności człowieka (wyjałowione i zatrute obszary pozostałe po likwidacji szkodliwych dla środowiska zakładów przemysłowych i kopalni, opuszczonych baz wojskowych, składowiska i wysypiska substancji szkodliwych, toksycznych i promieniotwórczych oraz innych, hałdy górnicze, wykarczowane lasy i wyrobiska, tereny zagrożone erozją itp.). Zagospodarowanie nieużytków jest jednak w wielu przypadkach całkiem realne. Wymaga nakładów finansowych. Przy nasadzeniach wyjałowionych terenów uwzględniać trzeba ich specyfikę, skład gleby, oraz własności sadzonych roślin.

Response code is 404